پژوهش ها

انقلاب ایران به عنوان الگویی موئثر و نجات بخش برای کشورهای منطقه خاورمیانه با تاکید بر لبنان

چکیده::

اندیشکده روابط بین الملل: باید دانست که انقلاب در تفسیر فارسی خود به دگرگون شدن، برگشتن، تحول و تبدیل و همچنین جابجا شدن اطلاق میشود.

شهید مطهری در تعریفی میگوید: 

انقلاب عبارت است از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک سرزمین، علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب که مدنظرانقلابی ها باشد.

پرداختن به همه تئوري‌هاي انقلاب هم نيازمند فرصت و مجالي كافي است و هم به مباحث تخصصي نياز دارد كه از در دستور کار این مقاله جایگاهی ندارد و مجالی برایش نیست ولی در زیر به شکل مجمل و کوتاه به آن پرداخته میشود. 

و اما اینکه به طور كلي مي‌توان چند نوع برداشت از تئوري‌هاای که به انقلاب از دید گاه امور مربوط به روابط بین الملل میپردازند استنباط كرد.

الف. مباني اقتصادي؛ يعني انقلاب يك پديده اجتماعي است كه ريشه در اقتصاد دارد. كه ماركس و الكس دوتوكويل در اين طيف قرار دارند.

ب .انقلاب تحولي اجتماعي است كه ناشي از عدم كارآيي اجتماعي است كه ريشه در اقتصاد دارد. چالمرز جانسون از اين جمله‌اند.

ج .ديدگاه سوم بيشتر مباني روانشناسانه دارد و بيش از آن‌كه به عناصر سياسي، اجتماعي اقتصادي بپردازد بر فرد و روان و نيازهاي رواني رهبران او تكيه دارند. پارسونر و مرتون و... از اين جمله افرادند.

د .گروهي نيز انقلاب را پديده‌اي صرفا سياسي مي‌پندارند. كساني همچون لاك بر اين باورند.(فولادی،۱۳۷۳، نشریه معرفت)

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :ستیزه شناسی
  • 5 خرداد 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
  • 13
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده