پژوهش ها

بررسی نقش سازمان دهی زنان در فرآیند صلح

چکیده::

 

                   

 

اندیشکده روابط بین الملل- بر اساس تجارب تاريخي، اين باور در بين جوامع شکل گرفته است که زنان آرا متر (صلح جو تر) از مردان هستند و مشارکت آنان در جريان های سياسي به کاهش خشونت در سطح بين الملل منجر خواهد شد.

انجمن مادران مفقود الاثر گواتمالا، ائتلاف مادران شوروی (روسيه) و يا فعالیت های سيندی شيهان نمونه های برجسته ای از نقش زنان در مواجهه با خشونت اعمال شده از سوی حکومتها هستند.
حفظ صلح و توسعه مهم ترين نکته ای است که اين گرو هها بر آن تاکيد مي کنند. با چنين نگرشي فمينيس تهای اوليه خواهان ورود اين بخش از اجتماع به بدنه ی سياسي و تصميم گيری جوامع شدند.

در چنين فضايي نخستين حزب صلح زنان در سال 1925 توسط جين آدامز تشکيل شد و به اين صورت زنان به چشم اندازهای مربوط به صلح وارد شدند.
اين روند با ظهور فمينيسم راديکال در دهه ی 1960 شدت بيشتری يافت و سرانجام با صدور قطعنامه ی 1325 شورای امنيت در سال 2000 به اوج خود رسيد.
اين قطعنامه که به معني لازم الاجرا شدن بهر هگيری از توانمند یهای زنان در حفظ صلح جهاني بود، پيامدهای مثبتي داشت که از جمله ی آنها میتوان به اقدام شش کشور اروپايي در انطباق قوانين ملي خود جهت اجرای مفاد اين قطعنامه اشاره کرد.

تحليل مبتني بر جنسيت به بررسي نيازهای پس از جنگ را بررسي م يکند؛ بر خلاف ديدگاه های گذشته که عمدتاً آثار سياسي، اقتصادی و اجتماعي جنگ بر روی مردم را بررسي مي کرد.
ايجاد نقشهای ”غير زنانه“ ی جديدی در خانواده، جامعه و سطوح بالاتر. نق شهايي همچون زناني که مردان را رهبری مي کنند، به کارهای سياسي مي پردازد و مالکيت منابع ثروت و توليد را در اختيار دارند.

مشارکت زنان در فرآیند صلح
با وجود قابلي تهای زنان برای حفظ و به رغم پيشرفتهایی که به ویژه پس از قطعنامه ی 1325 حاصل شده است، حضور زنان در سطوح عالي تصميمگیری همچنان با چالش های بسياری همراه است.
آنها اغلب به اين بهانه که از رهبران نظامي نيستند از فرآيندهای رسمي کنار گذارده مي شوند.
زنان به جبران اين بي توجهي با تشکيل سازما نهای غيردولتي، احزاب و گرو ههای تخصصي افق های تازه ای را در دستيابي به صلح پايدار ايفا مي کنند.

 

#زنان #صلح #مشارکت زنان #جنبش های مذهبی

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :مطالعات زنان
  • 2 مرداد 1397
  • نویسنده:سید عبدالمجید زواری
  • 3
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده

سید عبدالمجید زواری
سید عبدالمجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل،مدیر مسئول ماهنامه اندیشه روابط بین الملل، پژوهشگر، کارشناس و تحلیلگر مسایل بین الملل، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، آینده پژوه و مدرس دانشگاه

ایمیل: majidzavari@yahoo.com      شماره تماس: 09125645463