پژوهش ها

و اكنون در پي مدل سازي براي فرآيند فرماندهي و كنترل نظامي در جنگهاي نامتقارن

چکیده::

 

 

اندیشکده روابط بین الملل: با توجه به مباحثي كه طي يادداشت ها و مقالات قبل مورد بررسي قرار گرفت مشهود بود كه فرآيند فرماندهی و کنترل از زمان هاي بسيار دور مورد استفاده فرماندهان و استراتژيست هاي بزرگ نظامي قرار گرفته و دستاويز ارزشمند آنها براي رسيدن آنها به اهداف نظامي شان بوده است .

البته بايد توجه داشت كه با پيشرفت علوم ديجيتال و تكنولوزي هاي ارتباطي در دوران كنوني همانطور كه امور متعدد در دنيا دستخوش پيشرفت هاي متعدد شده فرآيند "فرماندهي و كنترل" هم از اين امور مستثني نبوده و دستخوش تحولات متعدد و رو به رشد بوده است.

  در واقع با پيشرفت علوم و تكنولوژي در دوران معاصر زمينه هاي متعدد بهره برداري از پروسه "فرماندهي و كنترل" در دنياي معاصر منجر به رشد اين سيستم يعني (c2) شده و آن را دستخوش تحولات متعدد كرده.

اهميت عرصه فرماندهي و كنترل در دوران ما از اينجا رخ مينمايد كه باعث تحول در مانور فرماندهي و كنترل نيروهاي مسلح و نظامي دنيا كنوني شده و توانسته اهداف فرماندهان و استراتژيست هاي دوران كنوني را با صرف كمترين اتلاف منابع و زمان تحقق بخشد و بهره وري نيروهاي نظامي تحت امر فرماندهان را به حد قابل قبولي افزايش دهد.

عمق تاثير فناوري نوين در عرصه فرماندهي و كنترل نيروهاي نظامي در جنگ هاي كنوني  مشهود است و سبب شده تا فرماندهان از فواصل بسيار دور بتوانند ناظر صحنه نبرد بوده و نيروهاي تحت امر خود را هدايت و كنترل و اهداف از پيش تعيين شده نزديك تر كنند.

سیستمهاي هوشمند شبيه سازي صحنه نبرد و تصميم سازي فرماندهي  توانسته اند عمق تاثير مثبت خود را در اتاق هاي تصمیم سازي و تصميم گيري نظامي و نيز نظـارت بر نتـایج اجـراء دستورات اتخاذ شده نشان دهند.

همانطور كه مشهود است فناوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات ديجيتالي و الكترونيكي موجب ظهور تغییرات شگرف در کلیه ابعاد زندگی بشر امروزي گردیده و اکثر فعالیت هاي جوامع پیشرفته را تحت تأثیر قرار داده است. 

تأثیر فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات ديجيتالي و الكترونيكي همانند خوني در رگ و مويرگ هاي دانشمندان عرصه ي تصميم سازي و تصميم گيري نظامي  نفوذ كرده و خون تازه اي را در آن جاري ساخته و توانسته آنها را به تسخير خود در آورد.

در دوران معاصر اين دگرگـونی ها و تحولات عظـیم الكترونيكي و ديجيتالي توانسته بر سطوح متعدد راهبـردي، عملیـاتی و تـاکتیکی نیروهـاي مسـلح  مسلط شـده و هرچه بيشتر در عمق آنها ريشه دواند وچنانچه نيروهاي نظامي نتوانند خود را با این دگرگونی در سازمان هاي خود هماهنگ و سازگار شوند ميتوان به جرات آنها را فاقد كارايي در دوران نوين دانست و حتي به جرات ميتوان به چنين سيستم هاي نظامي اي عنوان ورشكسته و ناكارآمد را اطلاق كرد.  

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :ستیزه شناسی
  • 24 مهر 1397
  • نویسنده:حسین اژدر
  • 14
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA

درباره نویسنده