پژوهش ها

نقد و بررسی زمینه ها، تنگناهاي مشاركت زنان در توسعه ساختار كاركردهاي فرهنگي ايران

چکیده::

 

 

اندیشکده روابط بین الملل: تردیدی نیست که تفاوت هایی ارگانیستی میان زن و مرد وجود دارد. اما همانگونه که در مباحث پیشین نیز به آن پرداختیم، این تفاوت ها تعیین کننده برتری نقش یکی بر دیگری ندارد. در نوشتاری که پیش رو دارید قصد داریم باز هم از مشارکت زنان در ساختار کارکردی دیگر که همان کارکرد فرهنگی است بپردازیم. در این راه علاوه بر اینکه به پیشینه پذیرش نقش زن در آفرینش اینگونه کارکردها اشاره خواهیم داشت به موانع و تنگناهایی که این حضور را کمرنگ و کمرنگ تر ساخته است نیز اشاره خواهیم کرد. با ارائه تعاریفی از فرهنگ و توسعه فرهنگی درخواهیم یافت که زنان به عنوان جنس دوم هیچ مانعی بر سر راه آن نیستند.اندیشکده روابط بین الملل: تردیدی نیست که تفاوت هایی ارگانیستی میان زن و مرد وجود دارد. اما همانگونه که در مباحث پیشین نیز به آن پرداختیم، این تفاوت ها تعیین کننده برتری نقش یکی بر دیگری ندارد. در نوشتاری که پیش رو دارید قصد داریم باز هم از مشارکت زنان در ساختار کارکردی دیگر که همان کارکرد فرهنگی است بپردازیم. در این راه علاوه بر اینکه به پیشینه پذیرش نقش زن در آفرینش اینگونه کارکردها اشاره خواهیم داشت به موانع و تنگناهایی که این حضور را کمرنگ و کمرنگ تر ساخته است نیز اشاره خواهیم کرد. با ارائه تعاریفی از فرهنگ و توسعه فرهنگی درخواهیم یافت که زنان به عنوان جنس دوم هیچ مانعی بر سر راه آن نیستند.

  • اشتراک گذاری
  • دسته بندی :مطالعات زنان
  • 10 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:طاهره مهدوي نيا
  • 2
  • 0

ارسال دیدگاه

CAPTCHA