اقتصاد بین الملل
بررسی ابزارهای سیاسی – امنیتی امپریالیسم
بررسی ابزارهای سیاسی – امنیتی امپریالیسم

هدف از این تحقیق پاسخ به این سؤال است که امپریالیسم جهانی در قرن بیست و یکم از ابزار سیاسی – امنیتی چگونه برای ایجاد و یا استمرار سلطه ی خود بر منطقه بهره می گیرد ؟

  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:محمد حسین صیادنژاد
۹ قانون بنیادین اقتصاد و تاثیر آن بر سازماندهی اقتصادی سازمانها
۹ قانون بنیادین اقتصاد و تاثیر آن بر سازماندهی اقتصادی سازمانها
  1.  تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست “تحریک تقاضا” برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون ...
  • 6 اسفند 1396
  • نویسنده:نیما نوریان