پژوهش ها
پاکستان و بنیادگرائی اسلامی
پاکستان و بنیادگرائی اسلامی

 آثار عملکرد رادیکالیسم نه تنها در پاکستان خود را نشان داده بلکه هم اکنون در سطح منطقه و فرا منطقه ای به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل که در مقاله حاضر به این موضوع توجه شده است.

  • 8 اسفند 1396
  • نویسنده:زین العابدین نیک مرام
جایگاه هند در دکترین پیرامون بن گورین
جایگاه هند در دکترین پیرامون بن گورین

این دکترین به گونه ای چارچوب بندی شد که گسترش روابط نزدیک با کشورهای مسلمان غیر عرب خاورمیانه مبنای آن بود. با توجه به اینکه از نظر سرزمینی، اسرائیل هیچ‌گونه عمق استراتژی ...

  • 14 اسفند 1396
  • نویسنده:احسان جعفری فر
زنجیر بی پایان فساد در افغانستان و کاهش کمک های بین المللی
زنجیر بی پایان فساد در افغانستان و کاهش کمک های بین المللی

به نظر می رسد که گستردگی فساد در سیستم اداری افغانستان سبب ساز تنزل اعتبار آن کشور و به تبع آن کاهش کمک های مالی بین المللی و در نتیجه تحمیل معضلات امنیتی به آن کشور شده است.

  • 29 ارديبهشت 1397
  • نویسنده:محمدرضا محمدی و عصمت عارفی