پژوهش ها
جنگ عليه تروريسم و سياست خارجي امريكا در خاور ميانه
جنگ عليه تروريسم و سياست خارجي امريكا در خاور ميانه

خاورميانه در طول تاريخ ، همواره يكي از كانونهاي عمده بحران در جهان بوده است مطالعه تاريخ اين منطقه نشان مي دهد كه چهار مولفه اساسي شامل نفت ، بازار ، فرهنگ سياسي و ژئوپلتيك در تحولات و تغييرات اين منطقه نقش مهمي ...

  • 27 تیر 1397
  • نویسنده:پروانه زارع ميلاجردي