اخضر ابراهیمی خواهان مشارکت همه کشورهای ذی نفوذ در مساله سوریه شد - اندیشکده بین الملل