«انتخابات زود هنگام قزاقستان» - اندیشکده بین الملل