بررسی کارایی تجزیه هیدروکربن آروماتیک حلقوی توسط باکتری های بومی ایزوله شده از خاک اطراف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون - اندیشکده بین الملل

بررسی کارایی تجزیه هیدروکربن آروماتیک حلقوی توسط باکتری های بومی ایزوله شده از خاک اطراف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

Admin آبان 1, 1393

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر