تخریب محیط زیست، چالشی مخوف تر از دشمن خارجی - اندیشکده بین الملل