شناخت و دسته بندی بمب ها به عنوان مهمات تخریبی جنگ های مدرن - اندیشکده بین الملل

شناخت و دسته بندی بمب ها به عنوان مهمات تخریبی جنگ های مدرن

Admin مرداد 6, 1397
Download PDF

همانطور که قبلا هم ارائه کردم جنگ همواره یک هنر بوده که این هنر خود را در روش جنگیدن و روش اداره کردن و نیز ابزار جنگ، در دوران های مختلف و عرصه های متفاوت نمایان ساخته. از مهمترین مئلفه های جنگ، ابزار و سخت افزار جنگ است که همواره به اقتضاء زمان رشدی تکاملی داشته چه در کمیت و چه در کیفیت.

پژوهشگر: حسین اژدر

                      

مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل: وقتی به جنگ پست مدرن فکر میکنم یاد نقاشی های پست مدرن و یا موزیک متالیکا و سازش در ذهنم تداعی میشودهر کسی هر جا که فرصت پیدا کرد یک خطی میکشد و یا یک جیغ و دادی میزند.

در واقع به قول تافلر نوع جنگ یک گروه نشان دهنده و منعکس کننده ی روابط و امور جاری در بین اعضای آن جوامع می‌باشدهمانطور که قبلا هم ارائه کردم جنگ همواره یک هنر بوده که این هنر خود را در روش جنگیدن و روش اداره کردن و نیز ابزار جنگ، در دوران های مختلف و عرصه های متفاوت نمایان ساختهاز مهمترین مئلفه های جنگ، ابزار و سخت افزار جنگ است که همواره به اقتضاء زمان رشدی تکاملی داشته چه در کمیت و چه در کیفیتهمان طور هم که قبلا اشاره شد زمانی کشنده ترین ابزار سبک جنگ کمان (زنبوری) بود و کشنده ترین ابزار سنگین منجنیق.

بعد از رنسانس که رویکردی تکنولوژیک و تکنیکی در همه ی امور جاری شد، ابزار جنگ نیز دچار رنسانسی تکنولوژیک شد و توانست برد و کشندگی خود را طی یک قرن و نیم به حد اکثر رساندهمان طور که قبلا هم اشاره کردم این امر به جایی رسید که میشد کره ی زمین را با چند بمب اتمی نابود کرد.

قطعا توپ و تفنگهای فیتیله ای انگلیسی ها و نیز شمع خالهای مهاجمان اسپانیایی و تفنگهای چند تیر غاصبان آمریکایی در برابر سرخپوستان بومی آمریکا و همچنین مسلسلها، از نشانهای مهم جنگهای مدرن هستند که توانستند قدرت و شتاب و برد وکشندگی را در این جنگها تا حدی افزایش دهند ،ولی پایان دهنده و آخرین ابزارر جنگ مدرن بمب ها بودند که به یکدفعه پیشرفت عظیمی در توانایی کشندگی برای به کار گیرنده ها به ارمغان اوردند.

از نظر من، مرز پایان جنگ مدرن و ورود به جنگ فرا نوین از نظر بکار گیری نوع ابزار و تکنولوژی، استفاده از بمب های اولیه ی هوایی بود که در جنگ اول به صورت انداختن از طریق دست از داخل هواپیما صورت میگرفت، ولی مشکل اساسی دقت عمل و هدف گیری و مشکلات پروازی آن زمان بود.

نوید بخش ابزار جدید جنگ موشکها بودند که پس از تاخیری که از نیمه ی دوم قرن 18 و بعد از آزمایش راکت (کانگرو) و آزمایشهایی که در مدرسه ی آتش بازی فرانسه در ;متز; به عمل آمد و نیز طرحهاای که در آلمان به صورت محدود انجام میشد برای مدتی فعالیت ها در این زمینه درغرب کند و به حالت تعلیقی رسید ولی طی مدتت زمان نه چندان طولانی با شلیک موشک (v2) در جنگ دوم جهانی(1944) از آلمان نازی به هدفهایی در انگلستان نشان داد این فعالیتها در زمینه ی طراحی راکت و موشک دوباره جای خود را پیدا کرده است.

توضیحی کوتاه پیرامون واژه ی مهمات

مهمات  شاخه ای از ادوات جنگی با نام لاتین ammunition است که به فارسی مهمات تر جمه می شونداگر چه در حال حاظر مهمات به آن دسته از تجهیزات جنگی که دارای گلوله یا مواد انفجاری قوی است گفته میشود اما از نظر نظامی ،هر وسیله ای که در دفاع یا حمله به کار رود و داخل آن مواد منفجره، آتش زا یا منور بوده و یا پیش بینی شود که بعدا پر شود و کاربردی رزمی وآموزشی داشته باشد، به آن مهمات گفته میشودهدف اصلی از ساخت مهمات ساخت وسیله ای است که بتواند بر روی هدف مورد نظر تاثیر ماثر و تاحد امکان مورد نظر را بگذارد .

به لحاظ اینکه هدفها گوناگون و روشها پرتاب گسترده است مهمات نیز دارای انواع مختلفی هستند.

(گلوله که از طریق تفنگ و نیز نارنجک که با دست پرتاب میشود و موشک که باز بسته به نوع از طریق تیوپ پرتاب روی شانه و یا سکوی پرتاب شلیک میشود و یا بمبها که امروزه از طریق دستی کار گذاشته میشوند و یا از پرنده های جنگی رها میشوند.)

 علیرغم اینکه عملکرد صحیح منوط به کارکردن همه ی اجزاء به طور صحیح است ولی مهمات به قسمتی گفته میشود که حاوی مواد تاثیر گذار اعم از (انفجاری و یا میکروبی و بیولوژیکی) و در واقع با تاثیر تخریبی باشد.

بمب ها در زبان انگلیسی نیز تقریبا با همین نام بمب معروف هستنددر واقع بمبها به عنوان بخشی از مهمات مخزنی تلقی میشوند که با مواد منفجره و یا میکروبی پر شده و مواد مزکور (مواد منفجره) در اثر تحریک خارجی از قبیل ضربه، حرارت، جرقه ی الکتریکی، یا موج انفجار وارد واکنش شیمیایی و تجزیه(وارد عمل) شده و در نهایت انرژی زیادی به صورت گازهای گداخته شده تولید مینماید.

گازها و انرژی حاصله از تولید انها به شدت افزایش یافته و بر بدنه ی مخزن در تمام سطوح فشار وارد آورده و باعث شکافته شدن بدنه و راهیابی گازها و انرژی به بیرون می شود.

بدنه (ترکش) نیز هم زمان به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به سرعت به محیط اطراف پرتاب میشودشدت پراکندگی قطعات حاصل از شکافته شدن بدنه به قطعات ریز به حدی است که همراه با صدای مهیب، آثار تخریبی زیادی در محلی که بمب در آنجا منفجر میشود، بر جای میگذارداتفاق دیگری که طی این مدت رخ میدهد این است که گازهای حاصله از انفجار به هوای محیط اطراف فشار آورده و باعث تکان شدید و حرکت آن به سمت بیرون میگردد.

این پدیده که به موج انفجار معروف است با صدای زیادی همراه میباشد امروزه انواع مختلفی از بمبها با کاربردهای متنوع توسط کشورها و شرکتهای مختلف تولید شده و میشود و بر مبنای اهداف مورد نظر تقسیم بندی میشود.

تقسیم بندی بمبها از نظر نوع و هدفهای طراحی:

1.            بمبهای چند منظوره و ترکشی general purpose

2.            بمبهای خوشه ای

3.            بمبهای اتش زا

4.            بمبهای شیمیایی

5.            بمبهای منور

6.            بمبهای هدایت شونده (لیزری و هوشمن)

تقسیم بندی بمبها از نظر مصرف:

1.            بمب ضد پرسنلanti personnel

2.            بمب ضد تانک و زره anti armor

3.            بمب ضد تاسیسات

4.            بمب ضد کشتیanti ship

5.            بمب ضد هوا پیما anti air filed

6.            بمب ضد باند anti band

7.            بمب آتش زا

8.            بمب نفوذی

9.            بمب آموزشی

10.          بمب تمرینی

11.          بمب گرافیت یا بمب ضد تاسیسات برق

تقسیم بندی از نظر شکل آیرو دینامیکی:

1.            بمب آیرو دینامیک

2.            بمب فاقد شکل آیرو دینامیک

تقسیم بندی از نظر تعداد بمبهای آزاد شونده:

1.            بمب منفرد

2.            بمب خوشه ای

تقسیم بندی از نظر سقوط:

1.            سقوط آزاد

2.            کند شونده

تقسیم بندی از نظر هدایت:

1.            بمبهای فاقد هدایت

2.            بمبهای با هدایت لیزری

3.            بمبهای هوشمند

4. بمب های پرنده (بمب v11 آلمانی)

تقسیم بندی از نظر انفجار:

1.            بمب های انفجاری

2.            بمب های تر کشی

3.            بمب های هوا سوخت

تقسیم بندی از نظر خرج:

1.            بمب معمولی که مواد منفجره ی شدید (HE) خرج انفجاری آن را تشکیل میدهد

2.            بمب میکروبی که به جای خرج انفجاری، مواد بیولوژکی مخرب در انها قرار داده شده.

3.            بمب هسته ای

4.            بمب گرانیتی

5.            بمب پالس الکتیریکی (EMPP) یا بمب صاعقه ی الکتریکی

در این بخش لازم میدانم در مورد بعضی از موارد ذکر شده توضیحی کوتاه ارائه کنم.

پیرامون بمب خوشه ای:

در این نوع، در بدنه ی بمب مادر، به جای مواد منفجره تعداد زیادی بمب چه(bomblet)  ، یا بمب فرعی

(bomb let) تعبیه شده است که هر یک درون محفظه های کوچکی در بدنه ی بمب اصلی قرار میگیرند.

بعد از این که هوا پیما یا بمب به ناحیه ی عمومی هدف رسید، با توجه به مکانیزم مشخصی که در طراحی در نظر گرفته شده، بدنه ی بمب باز یا جدا میشود و بمب چه ها به بیرون پرتاب میشوند.

بمب های فرعی اشکال مختلفی دارند و انتخاب انها با توجه به اهداف مورد نظر متفاوت است.

برای مثال بمب فرعی میتواند ضد تانک یا ضد باند پروازی باشد.

 مواد انفجاری هر بمب میتوانند جامد یا مایع باشد.

پیرامون بمب اتمی:

استفاده از انرژی هسته ای به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 تا 1945 در ایالات متحده زیر فشار جنگ دوم جهانی صورت گرفت.

اکثرا دانشمندان امریکایی بریتانیایی و پناهندگان اروپایی زیر سلطه ی فاشیسم به این تحقیقات میپرداختند و هدف این بود که زود تر از آلمانها به یک سلاح هسته ای دست یابند.

هدف تولید سلاحی بود که بمب اتمی نامیده میشد (مناسب تر است بمب هسته خوانده شود)

این بمب در اصل یک راکتور هسته ای بی کنترل است که در ان واکنش هسته ای وسیعی در چند میلیونیوم ثانیه سراسر ماده را فرا میگیرد.

تنها یک بمب اتمی که از ;u ^235) موسوم به little boy- بچه ی کوچک) ساخته شده بود شهر هیروشیما در ژاپن را در 6 آگوست 1945 ویران کرد.

سه روز بعد بمب دیگری که در ان از (u^2399) استفاده شده بود شهر ناکا زاکی را منهدم ساخت.

پیرامون بمبهای کوچک هوشمندsmart bomb :

از جمله مهماتی که در هر دو جنگ متحدان علیه عراق که در سال 1991 و 2003 به کار گرفته شد و نیز در جنگ افغانستان استفاده شد، مهمات هوشمند است که از دقت بسیار خوبی برخوردار است.

کارشناسان نظامی غرب اظهار میدارند به کمک این مهمات اهداف جراحی میشوند.

 به عبارت دیگر فقط نقطه ی دلخواه از یک هدف نسبتا بزرگ با این مهمات آسیب میبیند، بدون انکه محیط اطراف تحت تاثیر قرار گیرد/(البته گفته ی دقیقی نیست(

پیرامون بمبهای الکترو مغناطیسی:

در یک ازمایش هسته ای که در سال 1992 با نان شلیک به ستاره ی ماهی با قدرت 1400 کیلو تن و در ارتفاع 400 کیلو متری از سطح اقیانوس اطلس و در فضا به عمل امد، ملاحظه شد که پالسهای الکترونیکی ایجاد شده در تجهیزات ماهواره‌ای و مخابراتی فرکانس بالا ایجاد اختلال کردند.

لامپهای الکترونیکی از کار افتادند و دزدگیرهای موسسات قفل و یا مختل شدند.

تحلیل فنی این پدیده این بود که امواج الکترونیکی پر قدرت ماکروویو (high power micro wave) در هوا همانند صاعقه عمل نموده و در نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی نظیر ترانزیستورها، دیودها و مقاتومتها اختلال ایجاد کرده است.

این پدیده در عمل منجر به تولید بمب های EMP شد که به صاعقه الکترونیکی موسوم میباشند.

این ساعقه باعث ایجاد مشکل بیولوژیکی و شیمیایی نشده و فقط از طریق انتنها و لوله کشی ها میتواند ذخایر الکترونیکی جمعی را که بعضا نیز مانند رایانه، رادار و سامانه های موشکی با اهمیت هستند، غیر عملیاتی نماید.

با این توصیف چنانچه مولد چنین صاعقه ای در بمب، به هواپیما های بدونه خلبان و یا موشک های کروز، سوار و بر روی هدف عمل نماید، میتواند در تجهیزات الکترونیکی منطقه اعم از نظامی و غیر نظامی و شهری از جمله سامانه های مخابراتی شهری، بانکها و رایانه ها و…. اختلال جدی ایجاد نماید.

 بر اساس گزارش تایید نشده، آمریکا از چنین بمبی در جنگ بالکان و نیز جنگ خلیج فارس استفاده کرد.

پیرامون بمب گرافیتی:

اطلاعات مربوط به این بمب که نوعی بمب غیر کشده است برای اولین بار در بحران کوزوگو و صربستان آشکار گردید.

این بمب که بنا به درخواست نیروی هوایی امریکا ساخته شد، اثر نا مطلوبی روی انسان نداشته و نوعی مهمات هوا به زمین است که باعث غیر عملیاتی نمودن ژنراتورهای برق و خطوط انتقال الکتریسیته میشود.

این کار در دهه ی 1970 بر اساس تاثیر رشته های گرافیت کربن در اتصال قطبهای مصبت و منفی منابع تولید و توضیع الکتریسیته استوار بود.

پیش بینی شده بود که در جریان آزاد سازی گروگانهای لانه ی جاسوسی امریکا در تهران از این سلاح استفاده شود.

در جنگ 1991 متحدین علیه عراق با استفاده از موشک کروز توماهاوک دریا پایه که سرجنگی ان حاوی الیاف کربن بود مورد استفاده قرار گرفت.

بعد از جنگ خلیج فارس، نیروی هوایی آمریکا تصمیم گرفت که نوعی از این سلاح را که بتواند از پخش کننده ی مهمات تاکتیکی (TMD) هواپیما پرتاب شود، بسازد.

هنوز مشخص نیست که چه نوع پخش کننده ی تاکتیکی مهمات برای این کار در نظر گرفته شده است.

اینها توضیحاتی بود که لازم میدیدم پیرامون بمبها و تکنولوژی این سلاح خدمت دوستان ارائه کنم.

 امیدوارم که خسته کننده نبوده یاشد.

#سیتزه شناسی #مهمات تخریبی #جنگ های مدرن #بمب ها

 1
اشتراک گذاری
Admin

Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر