May 22, 2019

بایگانی برچسب ها: Towards Knowledge Societies

ترجمه بخشی از کتاب Towards Knowledge Societies

یک جامعه‌ی دانشی باید قادر باشد همه‌ی اعضای خود را نظام‌مند (یکپارچه) کند و شیوه‌های جدید ایجاد یکپارچگی را که هر دو جز تولید و توزیع را دربر می‌گیرد را بشناسد. هیچ‌کس نباید از جامعه‌ی دانشی محروم شود، جایی که دانش یک جامعه‌ی خوب است، قادر به هرکاری و همه‌ی افراد است.

موارد اخیراً مشاهده شده

بستن

هیچ پستی بازدید نشده است.

بازدید اخیر